Członkowie i partnerzy

Z korzyści uczestniczenia w klastrze skorzystali:
 • Future Energy Sp. z o.o.
 • MAXimus s.c.
 • Wynajem Aut
 • Colloseum - Tworzenie stron www
 • Wołowski Ośrodek Kultury
 • Przedsiębiorstwo gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów

Inspiracje i doświadczenia

więcej inspiracji

Potencjalne korzyści uczestników Nadodrzańskiego Klastera Energii

więcej

Dlaczego samorząd w Klastrze Energii?

więcej

Przedsiębiorcy są kluczowymi uczestnikami klastrów energii

więcej

Potencjalne korzyści uczestników Nadodrzańskiego Klastera Energii:

 • Uzyskanie finalnie niższego kosztu energii
 • Pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji
 • Udział w aukcjach energii dedykowanych dla klastrów
 • Rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z:
  • niską emisją CO2,
  • rozwojem nowych źródeł energii (energetyka rozproszona),
  • wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych,
  • tworzeniem wizerunku zielonej gminy,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • rozwojem obszarów słabo rozwiniętych.

Dlaczego samorząd w Klastrze Energii?

 • Jednostka samorządu terytorialnego to ważny uczestnik klastra energii.
 • Samorząd jest podmiotem tworzącym prawne, przestrzenne i inwestycyjne podstawy lokalnego rynku energetycznego (Prawo Energetyczne art. 18 i 19).
 • Rada Gminy uchwala Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię i Paliwa (PZC) – jest to dokument stanowiący lokalne uwarunkowanie regulacyjne.
 • Klaster energii to korzyści dla lokalnej społeczności:
 • Klaster energii daje możliwość skorzystania z dotacji na zakup infrastruktury związanej z OZE dedykowanych dla klastrów,
 • Zapewnienie niezawodności dostaw oraz niskich cen energii na danym obszarze
 • Zapewnienie lepszych warunków działania dla lokalnych przedsiębiorców, przyciągnięcie nowych inwestorów
 • Obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy
 • Nowe miejsca pracy w ramach klastra
 • Wsparcie realizacji polityki niskoemisyjnej
 • Wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego odnośnie wytwarzania i zużywania energii elektrycznej.

 

Przedsiębiorcy są kluczowymi uczestnikami klastrów energii

Klaster energii to szansa dla firm na wykształcenie kompetencji oraz opracowanie produktów dedykowanych dla energetyki rozproszonej. Korzyści dla przedsiębiorców dzięki uczestnictwu w klastrze, to:

 • Preferencje w dostępie do źródeł finansowania inwestycji OZE
 • Poprawa ekonomiki wytwórców energii OZE
 • Niższe ceny energii elektrycznej i ciepła
 • Wsparcie w zakresie wypełnienia wymogów ustawy o efektywności energetycznej (jednostki sektora publicznego, przedsiębiorstwa)
 • Realizacja indywidualnych inwestycji w ramach programu inwestycyjnego klastra
 • Wizerunek przedsiębiorstwa proekologicznego
 • Kwestia odpowiedzialności społecznej biznesu.

Najczęściej uczestnicy klastra energii to wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w źródłach wytwórczych działających na terenie klastra, najwięksi odbiorcy energii elektrycznej i ciepła, podmioty zainteresowane inwestycjami w nowe źródła wytwórcze, infrastrukturę sieciową czy infrastrukturę służącą ładowaniu pojazdów elektrycznych, podmioty działające w branży energetycznej.